Szkolenia BHP dla Firm!
Zakres usług

Zakres usług

Usługi BHP.

 • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli PIP, PIS
 • Audyt stanu BHP w firmie
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Tworzenie dokumentacji firmy z zakresu BHP np. regulaminów.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dostosowana do zakładu pracy z charakterystyką stanowiska pracy oraz koniecznymi do wprowadzenia działaniami profilaktycznymi.
 • Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami BHP razem z zaleceniami do wykonania.
 • Opracowywanie instrukcji BHP: ogólnych, stanowiskowych, obsługi maszyn i urządzeń dostosowanych do danego zakładu pracy.
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zgodnego z aktualnym stanem prawnym stanu BHP i P.Poż.
 • Analiza stanowisk pracy pod kątem przeprowadzania badań i pomiarów środowiska pracy.
 • Reprezentowanie pracodawcy podczas badań środowiska pracy.
 • Współpraca z ośrodkiem medycyny pracy wybranym przez pracodawcę.
 • Udział w dochodzeniu powypadkowym.
 • Tworzenie dokumentacji powypadkowej: wypadki przy pracy, wypadki w drodze do albo z pracy do domu.
 • Sporządzanie analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu oraz poprawę warunków pracy.

Usługi P.Poż.

 • Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
 • Rozmieszczanie znaków ewakuacyjnych p.poż. w obiekcie.
 • Nadzór nad systematycznym przeglądem gaśnic, hydrantów itp.

Usługi z zakresu Archiwistyki w zakładowych składnicach akt

 • porządkowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,
 • przygotowanie do brakowania akt, organizowanie ich fizycznej likwidacji
 • opracowywanie normatywów kancelaryjnych,

 

Szkolenia BHP

szkolenia wstępne ogólne – instruktaż ogólny w siedzibie zleceniodawcy
grupy zorganizowane, pracownicy, klienci indywidualni. merchandiserzy, hostessy,
Instruktarz przeprowadzany jest w miejscu pracy zleceniodawcy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Szkolenie okresowe wszystkich grup pracowniczych – dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami dla pracowników administracyjno-biurowych dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia z zakresu ochrony P-Poż. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy art. 209 p.1
Szkolenie grup interwencyjnych z użyciem sprzętu P.Poż.

Szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
Kurs prowadzony jest w siedzibie i z wykorzystaniem sprzętu używanego przez zleceniodawcę.

Przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego cel zdobycie uprawnień kierowcy wózka jezdniowego kategorii WJO I, WJO II,

Wszystkie szkolenia kończą się wydaniem zaświadczenia zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie określamy jego potrzeby i zadania w celu osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z aktualnym stanem prawnym warunków pracy w firmie zleceniodawcy.

Menu nawigacyjne: